Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen roolipeliseura. Sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys toimii kaikkialla Suomessa.
Yhdistyksen kielenä on suomi, mutta jäsenet voivat esittää asiansa myös ruotsiksi ja englanniksi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on suomalaisen roolipelikulttuurin kehittäminen ja tukeminen, yleishyödyllisesti,
valtakunnallisesti ja voittoa tavoittelematta. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää verkkopalveluita ja
tapahtumia, ylläpitää tietokantoja, kustantaa julkaisuja ja muita tuotteita, palkata työntekijöitä, omistaa ja lainata
irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta, jakaa stipendejä sekä järjestää varainkeräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia.

3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kannattaa yhdistyksen
tarkoitusta. Jäseniltä perittävästä liittymismaksusta ja vuotuisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

4. Yhdistyksen yhteisöjäsenet
Yhdistyksen kokous hyväksyy yhteisöjäsenet hakemuksesta. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistys, yritys tai
muu oikeushenkilö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhteisöjäseniltä perittävästä liittymismaksusta
ja vuotuisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhteisöjäsenten edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
yhdistyksen kokouksissa.

5. Jäsenten erottaminen
Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta vuoden ajan. Hallitus voi erottaa yhdistykselle huomattavaa vahinkoa aiheuttaneen jäsenen. Yhteisöjäsenen
erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.

6. Kokousten järjestäminen
Hallituksen jäsenet ja muut hallituksen kokouksiin läsnäolo-oikeuden omaavat henkilöt voivat osallistua hallituksen kokouksiin kehollisesti, tai myös postitse, puhelimitse tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, puhelimitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouksen päätökseksi käsiteltävissä asioissa tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänivaltaisista osallistujista. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse,
sähköpostitse tai sähköisesti.. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen valitsemana ajankohtana kesä-lokakuussa. Vuosikokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
2. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
3. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen vastuuvelvollisille
edelliseltä tilikaudelta
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, ja muut tarpeelliset
päätökset seuraavalle vuodelle

9. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen, joka hoitaa yhdistyksen asioita kokousta seuraavan täyden
kalenterivuoden ajan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi
hallituksella voi olla 1-3 yleisvarajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita toimintasuunnitelman mukaan, sekä tarvittaessa nimittää yhdistykselle toimihenkilöitä ja projektiryhmiä. Hallituksen
puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on
läsnä. Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

10. Hallinnollisia muodollisuuksia
10.1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja hallituksen nimittämät henkilöt, kukin yksin.
10.2. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
10.3. Väistyvä hallitus toimittaa toimikautensa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen istuvalle hallitukselle
ilman tarpeetonta viivettä.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.